Energie neutrale processen

Binnen de overheidsinstanties wordt er veel gewerkt aan het energie neutraal vraagstuk. Volgens het Meer Jaren Afspraken Convenant (MJA3/2008) van het Ministerie van Economische Zaken en het klimaatakkoord van Parijs moeten alle overheidsinstanties maar ook industrieën het energieverbruik terugbrengen.

De landelijke klimaatdoelstellingen zijn:

  • Een reductie van de uitstoot van broeikasgassen (uitgedrukt in CO2-equivalenten)
  • Een energiebesparing van 2% per jaar.
  • Gebruik van hernieuwbare energiebronnen

Met diverse oplossingen en nieuwe technieken kunnen deze doelstellingen worden gehaald. Bijvoorbeeld als er meer energie wordt geproduceerd dan wat de locatie gebruikt, kunnen overschotten aan het openbare elektriciteitsnet of gasnet worden verkocht.

Voor het terugleveren en het monitoren hebben wij oplossingen om de hoeveelheid energie, zowel de geleverde als gebruikte hoeveelheid te monitoren en te registreren. Ook de facturatie is onderdeel van onze oplossingen.

Meestal kan een waterschap niet in de opwekking van zijn eigen energiebehoefte voldoen, omdat de gemalen en stuwen behoorlijk energie verbruiken, zal er dus ook energie ingekocht moeten worden. Dit hele proces wordt inzichtelijk met onze oplossingen.

Gemaalautomatisering

Het is financieel rendabel om in te spelen op situaties van overschotten en tekorten in de elektriciteitsmarkt (Power Response). Een mogelijkheid die onze oplossingen mogelijk maken is het sturen van de processen in de tijd naar momenten waarop het aanbod van elektriciteit relatief hoog en de prijs relatief laag is. Daarmee zijn forse besparingen behaald.

Vraag bij onze account managers naar voorbeelden of een referentiebezoek. Bovendien draagt dit proces bij aan een beter milieu en een optimaal maatschappelijk proces. Ook met het inkopen van energie op de momenten dat er een overschot is, helpt u de wereld op weg naar meer duurzaamheid.

Meer informatie

Voor meer informatie neemt u contact op met Henk Berkhof.

Contactformulier